<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Ricerca
Antónia Kuševová
e.motion

Tonka|Slovakia

Nie je nič krajšie ako každodenný život s BOHOM


Mohol Boh utvoriť niečo krajšie ako je príroda. Jeho kreativita je úžasná. Svet je nadšený a vzdáva hold Najvyššiemu. Milujem Jeho svtoriteľské dielo. Kochám sa pohľadom na svet okolo.

A jedného dňa sa s Ním stretnem tvárou v tvár tam, kde je všetko dokonalé a aj to najkrašie, čo je nám dovolené vidieť, bude TAM len tieňom toho, čo On, veľký majster utvoril v NEBI.

Intimita s Bohom

Ježiš je oveľa hlbší ako Ho poznáš. Hovorím Vám, že poklady, ktoré na vás čakajú, sú väčšie ako tie, ktoré už máte. Možno povieš, že On už je môj Spasiteľ. Áno je. Je môj Kráľ. Áno je. Miluje ma, je môj Pán. Áno je, ale On chce, aby si Ho poznal hlbšie. On chce, ale aj niečo požaduje. Žiada si všetko. Žiada si, aby tvoje srdce bolo úplne a 100% Jeho. Nič ti nebude dané, ani ukázané, kým ty nepovieš áno a budeš to takto aj myslieť. Potom ťa On začne priťahovať svojou vlastnou požehnanou prítomnosťou. Bez toho, aby si sa nasilu do niečoho tlačil. Prvá vec s ktorou bude jednať sú veci v tvojom živote, ktoré sú prekážkou k hĺbke k jeho prítomnosti a intimite, ktorú On hľadá.

Žalm 62,2  Len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie. Úplné spasenie je tam, kde je Ježiš vo svojej plnosti. Myslím si, že toto ešte nezakúšame. Ale žalmista hovorí: moja duša očakáva.

Žalm  39,8-9 A tak teraz na čože by som očakával, ó, Pane? Ten, na koho sa nadejem, si ty. 9  Vytrhni ma zo všetkých mojich prestúpení! Nevystav ma na potupu bláznovi! Osloboď ma...

Ak ty nebudeš očakávať na Pána a hľadať Ho kým Ho nenájdeš, tvoje prestúpenia ťa premôžu a blázon ťa potupí. Preto poďme hovoriť o očakávaní.

Iz.40,30-31 Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú; 31  ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú Očakávanie nie je modlitba, ale je to niečo po modlitbe. Očakávanie je miesto spoločenstva a intimity. Prídeš k Bohu, oznámiš mu svoje žiadosti, to je časť žiadania, prosenia. Keď s tým skončíš, očakávaš. Táto časť čakania je veľmi ťažká. Kým čakáš, tvoje telo musí umrieť, poddať sa. Čakáš na to, aby ťa Pán posilnil. Čakáš na to, o čom hovorí Žalm 80,19 A neuhneme späť od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno.. Ty si môžeš povedať, ale už som sa modlil. Nie nie, všetko, čo si urobil je, že si povedal Bohu o svojich problémoch. Boh ťa počul, ale ty nemáš od Neho žiadne uistenie, okrem zasľúbení zo Slova. Ak nie je uistenie, nemôže povstať viera. Takže prichádzaš k Bohu, oznamuješ Mu svoje žiadosti a tu je chyba, ktorú ľudia robia, že teraz povedia amen a odchádzajú. Nedajú Bohu čas, neočakávajú. Neočakávajú, kým ich posilní. Až tu sa zrodí skutočná modlitba. V okamihu, keď ťa obživí, začneš volať na Ježiša. Už to nie je viac o tebe a o tvojich problémoch, teraz je to všetko o Majstrovi. Tvoj zrak je obrátený na Neho, tvoja pozornosť je úplne na Ňom. V tomto okamihu sa Ježiš stáva reálny, ale akoby vzdialený. Ale dostatočne reálny na to, aby Jeho prítomnosť začala prenikať tvoje srdce. V tomto okamihu sa udeje niečo dôležité. Začneš znova získavať silu, ktorú si stratil. Pretože kým On tam nebol, tvoja sila sa stratila, vyčerpala. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, znova nadobúdajú novej sily. Znova nadobudnúť znamená, že to mám späť, mám späť svoju silu. Tvoja duchovná sila je späť, nehovorím tu o fyzickej sile. Tvoja duchovná sila je späť a tvoj duchovný človek je posilnený. Pamätáš, ako sa Pavol modlil, aby sme boli posilnení na vnútornom človeku. Tvoj vnútorný človek je posilňovaný a tvoj duch ožíva. Keď tvoj duch je obživený, stane sa niečo ďalšie. Niečo, čo si stratil, možno pred týždňami, alebo rokmi sa vráti. Tvoje duchovné rozlišovanie, vnímanie je späť. Teraz dokážeš vnímať Božiu prítomnosť. To je prvá vec, že vnímaš Jeho prítomnosť.

Vznášajú sa ako orly. Čo robí orol? Orol stojí na skale a čaká na ten správny vietor. V okamihu, keď je vietor vo svojej plnej sile, tak sa mu poddá. To sa stane, keď ty budeš čakávať na Pána.

Prvá vec: vráti sa sila do tvojho vnútorného človeka.

Druhá vec: vráti sa tvoje duchovné rozlišovanie a začneš vnímať, kde je Pán, kde je Jeho prítomnosť, aké silné je vanutie Ducha, kde sa máš poddať a kde máš ostať a čakať na vietor.

Keď sa poddáš vanutiu Svätého Ducha vo svojom srdci, to ťa vynesie na vyššiu úroveň. Vyššie a vyššie na vysoké miesta. Zrazu si na mieste, ktoré Biblia nazýva vysoké miesta. Hovorí o tom Izaiáš, Deuter.32. Vysoké miesta sú miesta intimity a uctievania. Miesta, kde Božia prítomnosť je extrémne reálna a ide to ďalej a vyššie a vyššie. Intímnejšie a intímnejšie až kým Ježiš nebude pre teba skutočnejší ako ty sám. Na tomto mieste intimity začneš poznávať Božiu myseľ. To je to, čo Pavol hovoril, že my máme myseľ Kristovu. Začneš vnímať veci, ktoré Boha zarmucujú a ktoré Ho tešia. Zrazu obrovská lupa príde na tvoje srdce a na veci, ktoré sú v ňom. To ťa zarmúti a ty budeš prosiť Boha, aby ťa z toho vyslobodil. Ani si nevedel, že tam vôbec sú. Teraz sa stane niečo ďalšie. Bežia a nezamdlievajú. Prečo utekáš? Aby si chytil späť to, čo si stratil. V čase očakávania prichádza sila, rozlišovanie vánku Svätého Ducha, ty sa Mu poddáš, to ťa vynesie vyššie. Na mieste očakávania tiež získaš späť veci, ktoré si stratil. Tvoje skúsenosti s Bohom, ktoré sú už len tieňom v tvojej pamäti sú späť. Skutočná Božia prítomnosť obnoví tvoje miesto v Bohu.

Posledná vec, ktorá sa stane je, že obnoví tvoje spoločenstvo s Bohom. Chodia a neustávajú. Chodiť znamená, že si v dokonalej harmónii s Pánom. On už nie je pred tebou, ale je po tvojom boku. Prečo? Pretože si utekal, aby si to všetko získal späť a teraz kráčaš spolu s Ním a mate nádherné spoločenstvo. To je to nádherné miesto spoločenstva o ktoré nesmieš prísť. Preto nasledujúci deň musíš byť späť a kráčať s Ním, lebo ak nie, zaostaneš vzadu za oblakovým stĺpom, kde ťa zničí Amalek. Teraz kráčaš s Pánom a tvoje každodenné spoločenstvo s Bohom je to, o čom hovoril Ježiš: daj nám náš chlieb každodenný. Deň, ktorý vynecháš, spôsobí, že prídeš o veľa z toho, čo si získal. To sa nám kresťanom stáva. Máme veľké okamihy s Bohom, sme na vysokých miestach, máme intimitu s Bohom, ale potom sme zaneprázdnení službou, životom, rodinou, a pod. Ježiš ale ide ďalej a je už ďaleko pred nami a my si stále myslíme, že je z nás šťastný. On je pritom zarmútený z nášho zlyhania. Ale jedného dňa nás Jeho predivná milosť zobudí. A keď sa zobudíš, povieš si, kde to som? Kde si ty? A On je už ďaleko pred tebou. Stratil si Ho. Biblia hovorí, že Boha hľadáme svojim duchom. Iz.26,8-9 Ešte aj na ceste tvojich súdov očakávame na teba, Hospodine; po tvojom mene a po rozpomienke na teba nesie sa túžba duše. 9  Svojou dušou túžim po tebe v noci, áno, svojím duchom v sebe ťa hľadám za skorého rána; lebo keď posielaš svoje súdy na zem, obyvatelia okruhu sveta sa učia spravodlivosti. Boha hľadáš svojim duchom a to je miesto, kde tvoj duch ožíva. Svojou dušou túžim po Tebe, ale svojím duchom Ťa hľadám za rána. Ráno vstaneš, umyješ sa, aby si sa  naozaj zobudil a budeš hľadať Boha. Budeš Ho hľadať, až kým ťa neobživí. Budeš očakávať, kým ťa neposilní. Keď ťa posilní, vstúpiš do tejto druhej oblasti, sféry, do svätyne. Mojžišov svätostánok je pre nás veľmi dobrý príklad. Ponajprv je tam vonkajšie nádvorie, kde sa prinášajú obete, vylieva krv, kde sa nachádza umývadlo na umývanie. Je to prvé miesto, kde prichádzame, keď vstupujeme do Božej prítomnosti, kde vyznávame svoje hriechy, krv nás očisťuje, kde oznamujeme svoje žiadosti Bohu, ale na tomto mieste nie je spoločenstvo s Bohom. Tu nie je spoločenstvo s Bohom, všetko, čo robíš na tomto mieste je, že Mu dávaš svoje problémy, hriechy a trápenia, poddávaš sa Mu, ale ak teraz povieš amen a odídeš, nič nedostaneš. Odídeš prázdny. Takže ja ostávam a robím to, čo hovorí Izaiáš: očakávam na Boha. Toto je nepredvídateľná časť modlitby, pretože ja neviem, kedy ma obživí. Môže to trvať 10 min, ale aj dve hodiny. Ja musím čakať. Tu väčšina kresťanov zlyhá, pretože nie sú ochotní čakať. Je mnoho iných vecí, ktoré musia robiť. Majú prácu, školu, deti a všetky tieto veci, ktoré na nich čakajú. Ale teraz to musí byť len o tebe a o Bohu. Potrebuješ preorganizovať svoj život. Vstaň skôr. Jeremiáš hovorí, že ak budeme hľadať Boha celým srdcom, tak Ho nájdeme. Keď ťa Boh posilňuje, tak ťa pozýva a vraví ti: poď volám ťa. Si z toho prekvapený, pretože zrazu si uvedomuješ a čuduješ sa, kde si doteraz bol, čo si to robil. On ťa posilní a v tom okamihu ty vchádzaš a začínaš zakúšať veci o ktorých som hovoril. Samozrejme, my všetci prichádzame denne k Bohu: Pane tu je môj problém a stráviš pol hodinu až hodinu hovorením, potom povieš amen a odídeš. Čo si dosiahol? No mám pokoj. A čo ešte? To je všetko, čo som chcel. To je všetko? To je úbohé. Pretože ty si síce odišiel s pokojom, ale nechal si Ježiša, ktorý stále na teba čaká. Pretože spoločenstvo s Bohom je viac, ako len pokoj. Spoločenstvo s Bohom je vtedy, keď ty spoznávaš Jeho srdce, takúto intimitu má podľa Biblie zažívať každý z nás. Tam sú poklady a bohatstva Krista. Tam tvoje srdce vytryskne láskou. Tam nevesta zakúša svojho ženícha.

 Vošiel si a teraz musíš čakať. To je tá druhá dimenzia, svätyňa, miesto hľadania. Pamätáš si, Ježiš povedal: proste, klopte, hľadajte. V tejto fáze hľadania, začínaš  hľadať Pána podľa Žalmu 42 a 63. Začínaš hľadať, začínaš volať, ale tvoje volanie nie je v tele. Je skutočné. Vychádza z tvojho vnútorného človeka. Tu dostaneš odpoveď. V určitom okamihu sa Božia prítomnosť stane reálnou. Čím dlhšie zostaneš, tým bude reálnejšia. Čím dlhšie zostaneš, tým tichší budeš. Teraz ťa Jeho prítomnosť obklopí. Ukážem vám, čo sa stane v tejto druhej dimenzii. Žalm 40,2-3 Túžobne som očakával na Hospodina, a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. 3  Vytiahol ma z hučiacej jamy, z bahnivého blata, a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. toto potrebuješ. Druhá dimenzia ťa vytrhne von z tvojho väzenia, jamy.  Sú ľudia, ktorí sa modlia každý deň, prinášajú svoje potreby, A,B,C,D,E,F,G prosím požehnaj ma. Amen. Potom odchádzajú a stále sú posadnutí alebo utlačovaní démonmi. Tí istí démoni sú tam stále aj potom, keď povedia amen. Ale keď budeš hľadať Boha, každý démon bude musieť odísť. Tu sa deje vyslobodenie. Vyslobodenie sa deje v druhej dimenzii nie v prvej. Sú kresťania, ktorí sa modlia každý deň a sú utlačovaní démonmi. Chodia na vyslobodzovacie zhromaždenia a za každým, kto vyháňa démonov, modlia sa každý deň, ale ich modlitba je v prvej dimenzii. Ale prvá dimenzia nie je miesto pre vyslobodenie. Je to miesto, kde hovoríš: zachráň môjho ocka, moju mamku, uzdrav moje telo, požehnaj ma finančne, bla, bla, bla, amen a odchádzaš. Zajtra prídeš znova a tvoj život je rovnaký zmätok ako bol včera. Tí istí démoni s ktorými si prišiel sú tam stále. Zajtra ťa budú obťažovať rovnako, ako to robili včera. Ale ak ty začneš hľadať Pána podľa Žalmu 40, Boh ťa vytrhne z tvojej jamy. Koľkí z vás chcú byť vytrhnutí z jamy? To je dimenzia hľadania. Je tu však ešte ďalšia oblasť, ktorá je oveľa väčšia ako táto. Dimenzia hľadania prináša vyslobodenie. V dimenzii prosenia máš z toho maximálne dobrý pocit.  Si rád, že si sa modlil, že ťa Boh počuje, ale čo tí démoni, čo ťa obťažujú? Démon žiadostivosti je stále tam, lživý duch, duch strachu a akýkoľvek démon, ktorého si mal, stále sú tam. Nebol si vyslobodený. Teraz keď hľadáš, prichádza vyslobodenie. Keď hľadáš, Boh ťa vytrhne z jamy a postaví ťa na skalu. A pevne založí tvoje kroky. To je druhá dimenzia.

Tretia dimenzia je dimenzia klopania. Proste, hľadajte, klopte. Teraz sú už démoni preč, pretože oni musia odísť, keď sa zjaví Ježiš. Keď Ježiš vojde, démoni odídu. Udrž ich vonku prebývaním v Božej prítomnosti. Ján 15 hovorí: ten, kto prebýva vo mne a moje slová v ňom, môže si prosiť čokoľvek, a Ja to urobím. To je miesto, kde Boh začína prejavovať svoje ovocie. Ježiš hovorí o prebývaní. Tretia dimenzia to je Žalm 91.  Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. 2  Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. 3  Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. 4  Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a paväzou. 5  Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; 6  nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. 7  Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. 8  Len svojimi očami sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. 9  Pretože hovoríš: Ty si, Hospodin, moje útočište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom, 10  neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stanu. 11  Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. 12  Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. 13  Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka. 14  Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. 15  Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. 16  Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Ten, kto býva v skrýši najvyššieho. Na tomto mieste je Božia prítomnosť tak reálna. Je tak reálna, že na druhý deň povieš meno Ježiš a Božia prítomnosť je tam, nebudeš musieť čakať. Prerazil si. Zostávaj každý deň. Všetci démoni budú proti tebe bojovať. Nestaraj sa o to, zostávaj každý deň. Keď prerazíš, čo môže trvať 7 dní, alebo aj dlhšie, na tom vôbec nezáleží ako dlho to bude trvať, kým sa objavia pramienky Božej slávy. Vtedy zrazu príde život. Iz.40 sa stane realitou skutočnosti. Musíš si to ale pevne zaumieniť vo svojom srdci. Mojžiš sa modlil 40 dní. Keď vošiel do Božej prítomnosti musel čakať, kým mu Boh povedal, aby pristúpil k nemu a rozprával sa s ním. V písme nájdeš viacero prípadov, kedy človek musel čakať, aby Boh k nemu začal hovoriť. Tento čas je potrebný na to, aby sme porazili svoje telo, ktoré nám stojí v ceste. To sa nestane za niekoľko hodín, to bude trvať niekoľko dní. Keď prerazíš, nakoniec prídu pramienky Božej prítomnosti, vráti sa život, je tam Božia prítomnosť ale nie vo svojej plnosti. Ale vďaka Bohu, že je tam aspoň niečo. Ty ideš vytrvalo za tým a Božia prítomnosť ťa občerství. Teraz už je to ľahké, už viac nezápasíš. To, čo sa ti začne diať teraz, je veľmi dôležité. Teraz už nebudeš musieť čakať ani celú hodinu, možno len 5 alebo 10 minút, keď si raz prerazil a zostaneš dôsledný. Jedna vec ktorej sa ja obávam je, aby som nevynechal zajtrajší deň. Ak zajtra vynechám, stratím všetko, čo som získal za posledné dva až tri týždne. Ak vynecháš, šmykneš sa späť dole z kopca. Pretože toto je o lezení na horu. Modlím sa, aby vás Boh cez to previedol.

Poviem vám niečo o chodení s Ježišom. Ak chodíš s Ježišom je to vždy chodenie do kopca. Ježiš nechodí po rovine, ale vždy do kopca. V duchovnom význame je to vždy do kopca. Ježiš nechodí dole kopcom ani po rovine. Vždy kráča do kopca. Všimni si v Biblii ako často miloval chodiť na vrchy. Ježiš je stále ten istý, nezmenil sa. Stále miluje chodiť do kopca. Ale keď On kráča, ty Ho nasleduj. Potom príde čas, keď Ho už nebudeš nasledovať, ale budeš kráčať vedľa Neho. Budeš kráčať do kopca spolu s ním, nie za ním. Keď ty vynecháš jeden deň, On pôjde ďalej a ty zostaneš dole. Bežať za Ním do kopca bude pre teba ťažké. Preto si daj záležať na tom, aby si sa Ho držal. Keď na druhý deň prídeš k Pánovi, to, čo ti pred tým trvalo hodinu, teraz ti bude trvať 10 minút. Pretože zrazu je tak blízko, ako je Jeho meno na tvojom jazyku. Pred dvoma týždňami bol blízko, ale trvalo ti to aspoň hodinu, aby si zacítil Jeho blízkosť. Teraz prichádzaš do tejto tretej dimenzie do klopania a stane sa niečo nádherné. V tejto tretej dimenzii Ježiš sa stáva skutočným vládcom. Teraz On vedie, je úplnou autoritou. Chceš to? Samozrejme, že áno. Keď začneš klopať, neprestaň. Začal si klopať na dvere a si na to tak zameraný, že neprestaneš. Lenže toto je duchovné klopanie. Vychádza z hĺbky tvojho vnútorného človeka. Neklopeš preto, aby si niečo dostal, ale klopeš preto, aby si mohol vstúpiť a sadnúť si s Ním. Pretože On je za týmito dverami. Sám Pán povedal, že príde a urobí si u nás príbytok. To je to miesto vzácneho spoločenstva. Moody mal túto skúsenosť. Zakúšal Božiu prítomnosť každý deň. Pretože vstúpil do vnútra. Neprestal klopať, kým Boh neotvoril dvere a On vstúpil dnu a začal zakúšať takú slávu, že Boh mu začal dávať veci o ktoré ani nežiadal. Za týmito dverami ti Boh dá veci, za ktoré si nežiadal. To je miesto, o ktorom hovorí Izaiáš, že Boh odpovie skôr, než budeme volať. Je to miesto, kde Boh dáva tak veľa. Moody mal takú skúsenosť s Božou prítomnosťou, ktorá ho napĺňala, že povedal Bohu: ak budeš pokračovať ďalej, tak zomriem. Na tomto mieste sa ťa Boh dotkne bez toho, aby si Ho prosil, aby sa ťa dotkol. Je to miesto, kde On vyleje na teba svoju lásku bez toho, že by si Ho o to prosil. Je to miesto, kde ťa doslovne prehojne požehná  bez toho, aby si povedal čo len jedno slovo. Pretože teraz si dnu. Vonku prosíš, vo vnútri sa raduješ. Vo vnútri niet žiadneho prosenia. Prosíš, hľadáš a potom už len prijímaš. Pretože keď si už raz dnu, tam sú nepopísateľné bohatstvá.

Il mio blog


Modlitba

Modlitba

Kde ste dvaja alebo traja v mojom mene ...

Visitatori della mia pagina


babrit babrit
198 giorni fa
DG_17 DG_17
204 giorni fa
red57 red57
215 giorni fa
iaddsoritor iaddsoritor
223 giorni fa
ELTUANI02989 ELTUANI02989
228 giorni fa
IstvánKirály IstvánKirály
234 giorni fa
Josieg Josieg
242 giorni fa
corka corka
251 giorni fa
Non registrare le mie visite (cambia)

Pagina di 7